Нови социални центрове ще се строят в Пловдив - plovdiv.utre.bg

Нови социални центрове ще се строят в Пловдив

14 август 2018, 19:00 | plovdivutre
  • Снимка:
    Община Пловдив

Представиха проект за изграждане на ефективна социална инфраструктура

Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков и екипът на проекта представиха проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, Процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“
В период от две години (29.01.2018г. – 29.01.2020г.), в седем обекта на интервенция по проекта, чрез извършване на СМР и доставка на оборудване, ще бъдат създадени необходимите условия за изграждането на нови 7 социални услуги на територията на Община Пловдив, а именно – 2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.; наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства, с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. С планираните проектни мерки ще се насърчи социалното включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително - и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа в град Пловдив.
Чрез изпълнението на комплекса от предвидените дейности ще се осигури изпълнението на основната цел на настоящия проект - успешно продължаване на процеса на деинституционалзация на територията на Община Пловдив, чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда.
Проектът се реализира от Община Пловдив, в качеството й на бенефициент, а продължителността му обхваща период от 24 месеца. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната за реализацията му възлиза на 2 391 600,00 лв. с ДДС, от които – 2 032 860,00 лв. с ДДС, представляват принос на ЕФРР в размер на 85 % от общата му стойност, а 358 740,00 лв. с ДДС – са съфинансирани от държавния бюджет.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета