Отчет на Областна дирекция „Охрана – Пловдив” - plovdiv.utre.bg
Alternative Media Group

Отчет на Областна дирекция „Охрана – Пловдив”

21 януари 2012, 16:57 | plovdiv.utre.bg

Личният състав на областната дирекция към 31.12.2011 г. бе в състав от 55 служителя. В момента са налични осем свободни щатни бройки

През 2011 г. служителите от Областна дирекция „Охрана – Пловдив” изпълняваха съгласно утвърдената нормативна уредба служебни задължения по охрана на съдебните сгради, осигуряване реда в тях, както и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия, съдействие на органите на съдебната власт при призоваване на лица и съдебното изпълнение, принудително довеждане на лица, конвоиране на обвиняеми и на подсъдими с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, както и на лица, изтърпяващи наказания „лишаване от свобода” до органите на съдебната власт.

Личният състав на областната дирекция към 31.12.2011 г. бе в състав от 55 служителя. В момента са налични осем свободни щатни бройки, както следва – 3 за младши инструктор по охраната, 4 – за сътрудник по охраната, 1 – за водач на специален автомобил, като предстои освобождаването и на още една щатна бройка.
Обособено е административно и техническо обслужващо звено, включващо пет служителя – 3 инспектора и 2 сътрудника, обслужващи Апелативен район – Пловдив по направления на дейност: човешки ресурси; счетоводно обслужване; комуникационно-информационни системи, инспекционна и детекционна техника; охранителна и полицейска техника.
 При осъществяване на дейността си ОД „Охрана – Пловдив” обслужва Апелативен, Окръжен и Районен съд – Пловдив, Военно-окръжен съд – Пловдив, Административен съд – Пловдив, Апелативна, Окръжна и Районна прокуратури – Пловдив, ОСС – Пловдив, Затвор – Пловдив, ОЗ „СА” – Пловдив, Районните съдилища и съответните им прокуратури, както и съществуващите териториални следствени служби в гр. Асеновград, Карлово, Първомай.
На територията на съдебния окръг има 12 РУП – 6 в гр. Пловдив и 6 извън гр. Пловдив: гр. Карлово, гр. Асеновград, гр. Стамболийски, гр. Хисар, гр. Раковски, гр. Първомай; както и 6 подучастъка в: гр. Съединение, гр. Лъки, гр. Кричим, гр. Садово, с. Труд, с. Калояново.
На територията, обслужвана от звеното има едно ГКПП – на летище „Крумово” и една възлова ЖП-гара – Пловдив.
Областна дирекция „Охрана – Пловдив” се помещава в бившата сграда на „Съдебно изпълнение”. В същата са обособени помещения за ОДЧ, деловодство, както и за отделните групи по дейности.
При изпълнение на дейността си служителите в областната дирекция се ръководеха и спазваха разпоредбите на Закона за съдебната власт, НПК, ГКП, Правилник за устройството и дейността на ГД „Охрана”, Правила за условията и реда за осъществяване на конвойната дейност, включително мерките за изолация и охрана, Правила за призоваване и принудително довеждане, Правила за организиране охрана на съдии, прокурори и следователи, Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти, Правила за деловодната дейност и документооборота, План за взаимодействие между ГДО и ДНСП и изградения въз основа на него План за взаимодействие между ОД „Охрана – Пловдив” и ОД МВР - Пловдив; както и утвърдените нормативни документи по направленията на дейност човешки ресурси, счетоводно обслужване, КИСИДТ, ОПТ.

КОНВОЙНА ДЕЙНОСТ

Основните задачи, по които работеха служителите, ангажирани с конвойната дейност са:
-    недопускане неизпълнение на конвойни задачи, непредставяне в съдебно заседание по вина на служителите от звеното на заявените за конвоиране задържани лица;
-    стриктно спазване на служебната дисциплина, вежливото и етично отношение към магистрати, граждани и задържани лица;
-    изучаване и прилагане в практиката на основните нормативни документи, регламентиращи конвойната дейност;
При оценката на дейността трябва да се има предвид изключително динамичната оперативна обстановка, пребиваването на голям криминален контингент в гр. Пловдив и областта, местоположението на ОД „Охрана – Пловдив” като етапна и разпределителна конвойна база в направления Хасково, Стара Загора, Смолян, Пазарджик и София.
През изминалата година се забелязва чувствително нарастване броя на делата с повишен медиен и обществен интерес, в резултат на проведените акции на МВР и прокуратурата, бяха конвоирани организирани престъпни групи (групата на „Растара” за фалшиви парични знаци, касоразбивачите, ДДС измамници, търговци на контрабандни тютюневи и захарни изделия и др.). Също така бяха конвоирани знакови фигури в престъпния свят (Марин Петров, Хамди Карагерен - „Шарения”, Пеньо Мангъров и др.). Голям брой от делата бяха с голям обществен интерес (Операция „Шок”, Кирил Рашков, Кирил Рашков – младши, Ашим Асан, Явор „Канибала” и др.). Поради недостатъчния брой конвойни служители,  се налагаше помощ да оказват служители от съседните ОЗ ”Охрана” като се съчетаваше конвойната дейност с конвоиране за съдебни заседания в сградата на Съдебна палата - Пловдив.
През  2011 г. служителите  от  ОД ”Охрана” – Пловдив, са участвали в 8 екстрадиции, трансфери и ЕЗА от други държави за                 Р България.
 Осъществените конвои от служителите на ОД ”Охрана” - Пловдив на територията на  Р България за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г., са както следва:
- общ брой конвоирани лица в областния център – 6129 лица.;
-     общ брой конвоирани лица в областта, извън областния  център – 317 лица;
- общ брой конвоирани лица, извън територията на областта  – 2038  лица.;
- етапно конвоираните лица пребивавали в помещенията за временна изолация и престои на ОД „Охрана - Пловдив са 3072 лица;
- Усилено строги конвои - 5;
-     Общия брой конвойни служители, заети с конвойна дейност за ОД „Охрана Пловдив – 7 сътрудници по охраната и 6 водачи на СКА, което означава, че натовареността  е много голяма, а оттам  и риска за служителите и за службата.
 В осем случая  на конвоирани лица, се е наложило да им бъде оказана долекарска помощ. В повечето от тях са пристигали и екипи на Спешна медицинска помощ.
С оглед стриктното спазване на Правила за условията и реда за осъществяване на конвойната дейност, включително мерките за изолация и охрана от служителите на ГД ”Охрана” и недопускане на инциденти по време на конвоирането от служителите на ОД „Охрана” - Пловдив, е необходимо следното :
- увеличаване броя на служителите, осъществяващи конвойна дейност, включително мерките за изолация и охрана,
- подбор на подходящи кандидати за специфичната конвойна дейност, включително мерките за изолация и охрана;
- обновяване на СКА, включително и набавяне на брониран такъв. Оборудване на новодоставените с.к. автомобили във връзка с Европейските изисквания за спазване правата на човека. Поставените  GPS – системи на с.к.автомобили да бъдат активирани.
- опазване живота и здравето на служителите при изпълнението на функционалните им задължения. Осигуряване на средства за индивидуална защита /ръкавици, маски, дезинфектанти и др./. До окомплектоване на ОД ”Охрана” с белезници с по-добро качество, палки, колани и усмирителни ризи.
- изграждане на ново, оборудвано, съгласно нормите на европейските изисквания за правата на човека, помещение за временен престой и изолация на задържани лица.
- продължаване обучението без откъсване от работа на служителите, изпълняващи конвойна дейност.
- отпускане на финансови средства за основен ремонт на с.к. автомобили, чиито технически ресурс е на изчерпване – например „Ситроен Джъмпи”, „Мерцедес 208Д”, „Мерцедес 190Е”.
-  осигуряване финансирането за специфичните условия на труд, съгласно ЗМВР, както и материално стимулиране на служителите, работещи в по-натоварените звена.


ПРИЗОВАВАНЕ И ПРИНУДИТЕЛНО ДОВЕЖДАНЕ

Основните задачи при осъществяване на тази дейност от служителите на звеното бяха:
-    своевременно връчване на книжата и съобщенията и предоставяне на информацията по изпълнение на тази дейност на съответните възложители - органи на съдебната власт;
-    недопускане неизпълнение на възложени принудителни довеждания и връчване на призовки по вина на личния състав;
-    спазване на установения ред за конвоиране на лица, по отношение на които е постановено принудително довеждане;
-    спазване специалния ред за извършване на принудително довеждане на малолетни, непълнолетни лица и бременни жени;
-    своевременно и точно изпълнение на съдебните актове – влезли в сила присъди и протоколни определения на съда за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
За периода  01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в ОД „Охрана „ - Пловдив на служителите  са възложени от орган на съдебната власт 698 преписки по чл. 71 от НПК (принудително довеждане).  Принудително доведени до орган на съдебната власт са 473 лица. Останалите са посетени на посочения адрес от служителите, но не са доведени поради: неточно посочен адрес – 74 бр.; поради ненамерено лице  на адрес – 88 бр.; други (болни, напуснали страната, в затвор)–63 бр.
По чл.178 от НПК (връчване на призовки и книжа) са получени 264 преписки. От тях са връчени 184 бр. Останалите са посетени на посочения адрес от служителите, но не са връчени  поради: неточно посочен адрес – 32 бр.; поради ненамерено лице  на адрес – 16 бр.; други - 32 бр.(болни, напуснали страната, в затвор).
 По чл.418 от НПК (изпълнение на влезли в сила присъди)  са заявени 259 присъди. От тях в МЛС са предадени  167 лица. След посещаване на адрес и тяхното неоткриване,  24 лица са обявени за ОДИ; установени са 5 лица задържани от полицията, а за други 63 лица е установено, че се намират в болница или са в затвора, с други присъди.
 По чл. 66 от НПК (задържане под стража) са заявени 126 лица, като в МЛС са предадени 99 лица.  Другите са: обявени за ОДИ – 14 бр.; задържани от полицията – 12 бр.
Големи трудности при изпълнението на поставените задачи по призоваването и принудителното довеждане, постановено от органите на съдебна власт, както и изпълнението на влезли в сила присъди и задържането под стража  срещаме, когато  е вписан  неточен  или не е посочен адрес.
Трудности създават и следните обстоятелства:
 1. В много случаи, поради невъзможност, се налага смесването на конвоираните лица /тези за принудително довеждане със “задържани под стража” и “лишени от свобода”/, което е нарушение на  правилата за конвойна дейност. Следва тези случаи да бъдат намалени до минимум.
2. В ОД „Охрана” – Пловдив няма обособени помещения за престой на принудително доведени лица, което налага охраната да се поема от наличния личен състав.
3. При етапно конвоиране на принудително доведени лица е необходимо да се спазва – срока на конвоиране и пребиваване по местодовеждане да не надвишава 24 часа;
4. Конвоираните лица да имат медицинска бележка или друг документ /декларация/, удостоверяващ, че са здрави и могат да пътуват с общ конвой.
5. За по-ефективно изпълнение на задачите по направление на дейност ППД, изпълнение на влезли в сила присъди и МНО „Задържане под стража” е необходимо да се набавят допълнителни помощни средства – кучегони.


ОХРАНА НА СГРАДИ

През изминалата 2011г. дейността по направление “Охрана на съдебни сгради” беше насочена към:
- осъществяване на   пропускателен режим в съдебните сгради;
- опазване на реда в сградите, професионално и лоялно отношение на служителите към гражданите;
- повишване на ефективността на охраната на сградите с въвеждане на подобрения в охранителните системи и оптимизиране на организацията на работа в условията на намален състав от служители;
-  осъществяване на постоянен контрол върху работата и обучението на служителите, охраняващи съдебните сгради;
-  подобряване на взаимодействието с  органите на съдебната власт, МВР и местната власт при изпълнение на функциите по охраната на съдебните сгради и при действия при критични ситуации.
ОД „Охрана-Пловдив” охранява девет съдебни сгради, които съгласно Наредба № 4/2008г. на министъра на правосъдието са с категории:
-Първа категория – една /Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура гр.Пловдив/;
-Втора категория – една /Съдебна палата гр. Пловдив/;
-Трета категория – една /Административен съд гр. Пловдив/;
-Четвърта категория – четири /Военен съд и Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив и Районни съдилища – Карлово, Асеновград и Първомай;
- Пета категория – две /Районни прокуратури Карлово и Асеновград/.
Не се охраняват кабинетите на следователите от Следствения отдел към Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на адрес ул.”П.Д.Петков” № 9, които се намират в сградата на ІV-то РУП гр. Пловдив и на входа към кабинетите има полицейски пост.
Ежедневната охраната на съдебните сградите се осъществява от 25 служители организирани в дванадесет пропускателни поста, от които един денонощен, пет двусменни с работно време от 07,00ч. до 19,00ч. в работни дни и  шест едносменни в рамките на работното време.    
За качественото осъществяване на пропускателния режим всички постове са оборудвани с ръчни метал-детектори и телескопични огледала за проверка на автомобили. Седем от постовете са оборудвани с метал-детекторни рамки, а на  два от постовете са инсталирани и скенери за проверка на багаж.
Входовете за граждани на сградите от първа, втора и трета категория са разделени на входно изходни зони с турникети и метални прегради, като са осигурени и служебни входно-изходни зони.
С помощта на наличните технически средства се проверяват и пропускат в съдебните сгради стотици граждани, като само за  Съдебната палата гр. Пловдив ежедневно те са средно между 1600 и 2500 човека.
През 2011г. в съдебните сгради са доведени над 3500 задържани лица и са охранявани 3102 съдебни заседания. Предприети са допълнителни мерки за сигурност при провеждането на 68 съдебни заседания с повишен обществен и медиен интерес, като в охраната са участвали допълнително от 2 до 10 служители, в зависимост от оперативната обстановка и наличните сили.
Във всички съдебни сгради са изградени охранителни системи със сигнално-охранителна техника, а в сградите от първа, втора и трета категория и системи за контрол на достъп, и видеонаблюдение. Тези системи са свързани в обща интегрирана система за охрана на съдебните сгради, като всички събития се получават и записват в Регионалния мониторинг център на ОД „Охрана-Пловдив” и в Националния мониторинг център на ГД „Охрана”.
През 2011 г. беше взета под охрана новата сграда на Административен съд гр. Пловдив. За целта беше изготвено становище за въвеждане в експлоатация на сградата по отношение на охраната и безопасността, извършиха се препоръчаните изменения в охранителните системи. Всички охранителни системи бяха тествани и се изгради свързаност с Регионалния мониторинг център на ОД „Охрана-Пловдив”. Допълнително от ГД „Охрана” бяха осигурени инженерни съоръжения и технически средства, и беше изградена входно изходната зона. Изготвени бяха всички необходими регламентиращи документи за охраната на сградата. В хода на експлоатация бяха дадени препоръки за подобряване на работата на системата за видеонаблюдение, във връзка с констатирани недостатъци в работата й.
През годината беше въведен в експлоатация електронния контрол на достъп в сградата на прокуратурите гр. Пловдив, като и допълнени системите за охрана с нови технически средства във Военен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. Карлово, Районен съд гр. Асеновград и сградата на ОД „Охрана-Пловдив”.
Актуализирани са голяма част от документите регламентиращи организацията на охраната, а през месеците май и юни бяха извършени годишните охранителни обследвания на съдебните сгради.
Актуализиран беше Плана за действие на Областна дирекция „Охрана-Пловдив” при бедствия, аварии и терористични актове и проведена една тренировка за действие при критична ситуация.
Осъществяваше се регулярен контрол по охраната на съдебните сгради, като за 2011г. са извършени 580 броя проверки. Констатираните слабости в организацията и осъществяването на охраната бяха коригирани в оперативен порядък. Не бяха допуснати инциденти. През годината имаше едно по-сериозно нарушение на реда в Съдебната палата гр.Пловдив, като лицето беше представено за наказание по УБДХ.
Всички технически системи за охрана се експлоатират и поддържат правилно от служителите. За всички възникнали неизправности се е докладвало своевременно и са предприети действия за отстраняването им.
Организирано беше преминаването на 15 служители през "Специализиран медицински преглед” за хора непосредствено работещи с източници на йонизиращи лъчения.
Поради недостиг на личен състав често се налага служители  от постовете да участват в конвоиране на лица в съдебните сгради и охрана на съдебни заседания.
Слабост в охраната е, че  сградите на Районен съд и Районна прокуратура гр.Асеновград се охраняват с по един служител в рамките на работното време и те не могат да контролират /включват и изключват/ сигнално-охранителната техника, тъй като хигиенистите започват работа по-рано и приключват по-късно. Без охрана остават тези сгради по време на обедната почивка на служителите. Същата е ситуацията и в Районен съд гр.Първомай при излизане на един от двамата служителите, осъществяващи охраната, в полагаем отпуск, отпуск по болест, командировка и др.  
Съществен недостатък е липсата на помещения за временен престой на конвоирани лица в сградите на Районна прокуратура гр. Асеновград и РП гр. Карлово. В Съдебната палата гр. Пловдив има само едно помещение  за временен престой на задържани лица, което е недостатъчно и не отговаря на изискванията на Наредба № 4/2008г. на министъра на правосъдието.
Все още не  е въведено дежурство в Регионалния мониторинг център на ОД „Охрана-Пловдив” за непрекъснато наблюдение на обстановката в и около съдебните сгради, отново поради недостиг на хора. За компенсиране до известна степен на този недостатък сме извели информацията от системите за видеонаблюдение на съдебните сградите в гр. Пловдив на монитор при служителя от денонощния пост, който следи обстановката извънработно време.
През новата година усилията ще бъдат насочени към подобряване изпълнението на възложените функции по охрана на съдебните сгради, недопускане на нарушения на реда, правилна експлоатация на техническите средства и подобряване на сигурността на сградите с допълнителни организационни мероприятия и въвеждане в експлоатация на нова охранителна техника.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

По професионалното обучение по месторабота
През месец декември 2010г. беше изготвен и представен в ГДО  за утвърждаване Тематичния план за подготовка на служителите в ОД „Охрана-Пловдив” за 2011г. Тематиката на планираните занятия беше насочена приоритетно към запознаване на служителите с промени в нормативните документи, тактически действия и организация на работа в различни извънредни ситуации по основните направления на дейност.
 Обучението по месторабота целеше:
- обогатяване на знанията по зачитане и спазване на човешките права и основни свободи, защита на класифицираната информация, взаимодействието със структурите на МВР и др.
- придобиване на нови знания, умения и навици за работа  в екип при действие в критични ситуации;
- познаване и законосъобразно използване на полицейските правомощия;
- безопасно, уверено и ефективно боравене с оръжието и помощните средства.
Същите приоритети и цели бяха заложени при разработването на Тематичния план за обучение на служителите категории „В” и „Г”, като се акцентира върху подготовката по вземането на решения и управлението на екипите в нестандартни ситуации. Планирани бяха и теми за повишаване на знанията по: тактически действия и способи при охрана на магистрати,  екип и екипно поведение; поети ангажименти от ГДО за спазване на човешките права; политика за ИТ сигурност в ГДО; деловодната дейност и др.
В ОД „Охрана-Пловдив” бяха определени ръководителите на занятия със служителите категории „Д” и „Е” по видове обучения и направления на дейност.
Подготовката на занятията със служителите категории „В” и „Г” беше разпределена между областните звена, като началниците на звената определяха ръководителите на занятия.
Беше създадена необходимата организация за провеждането на занятията, като същите се провеждаха на тримесечие в  ОД „Охрана-Пловдив”.
От планираните занятия по специализирана подготовка със служителите категории „Д” и „Е” са проведени, както следва:
-  по направление охрана на съдебни сгради – 6 занятия, от които едно за придобиване на нови знания по нормативната база, едно за нови знания по възможностите на използваните технически системи за охрана и четири с практическа насоченост за придобиване и усъвършенстване на умения по: извършване на проверка на лица и багаж; тактически действия на сътрудниците по охраната при въоръжено нападение в съдебна сграда; действия на сътрудниците по охраната при сигнал за заложено взривно устройство в охраняваната сграда; действия на сътрудниците по охраната при нарушаване на вътрешния ред и сигурността в съдебната сграда или масови безредици в близост до охранявания обект;
- по направление конвоиране – 7 занятия, от които три за придобиване на нови знания по организацията и нормативната база на конвойната дейност и четири с практическа насоченост по: тактически действия на сътрудниците по охраната при конвоиране в съдебните сгради.; действия на сътрудниците по охраната при бягство на конвоирано лице; действия на сътрудниците по охраната при смърт или рязко влошаване здравословното състояние на конвоирано лице; тактика на действие при ПТП;
- по направление принудително довеждане и призоваване – 4 занятия, от които едно за придобиване на нови знания по нормативната база и три с практическа насоченост по: действия на сътрудниците по охраната при връчване на призовки; тактически действия на служителите при изпълнение на принудителното довеждане и отказ на лицето да изпълни разпореждането на служителите, оказване на съпротива; действия при водене до съда на психично болни лица; тактически действия на служителите при задържане на лице/а; обиск, проверка  на личните вещи на лицето, проверка на автомобил;
 - по обща подготовка - 5 занятия, от които четири за придобиване на нови знания по нормативната база и едно с практическа насоченост по: ползване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие.
Не беше премината темата  „Споразумение за взаимодействието между структурите на МВР, ГДО и „ГДИН”, тъй като не е приет нормативния документи, предвиден за изучаване.
Проведени бяха и занятия извън Тематичния план по: изучаване на Правилата за униформеното облекло, утвърдени със заповед № ЛС-04-432/21.04.2011г. на министъра на правосъдие и практическо отработване на елементи от Плана за действие на Областна дирекция „Охрана-Пловдив” при бедствия, аварии и терористични актове.
По стрелкова подготовка бяха проведени всички занятия и учебни стрелби съгласно Тематичния план с изключение на упражнение 11П с пистолет и стрелбите с автомат „Калашников” /окръжно рег.№757/2008г./  Бяха проведени  допълнителни учебни стрелби по упражнение 1П с пистолет „Макаров” със стоп-патрони. С провеждането им служителите добиха  практически опит за особеностите на стрелбата с този вид боеприпас.
Проведени бяха и допълнителни занятия за реда за ползване, съхранение и безопасна работа с електрошоков прибор „ESP POWER MAX 500W” и защитен спрей „Sabre Resb MK3”, във връзка с въвеждането им като помощни средства при изпълнение на служебните задължения.
Поради натовареността на звеното с изпълнение на задачите по основните направления на дейност /охрана на съдебни сгради, конвоиране, призоваване и принудително довеждане/, както и трудното осигуряване на подходяща материална база наложи физическата подготовка и подготовката по полицейска лична защита да се провеждат индивидуално.
Занятията по специализирана подготовка със служителите категории „Д” и „Е” са проведени от обучители  /ръководители на занятия/ -инспекторите и главните инспектори от ОД „Охрана-Пловдив” по направление на дейност, а по направление обща подготовка от инспекторите и техническия сътрудник към Апелативен район - Пловдив.
 Усилията бяха насочени към създаване на условия за добро качество на подготовката с активно участие на обучаемите, решаване на казуси, практическо отработване на разглежданите въпроси при обхващане на максимален брой служители. Натовареността в ежедневната дейност налагаше провеждането на редица занятия няколко пъти по групи.
Ръководителите на занятия своевременно изготвяха плановете и провеждаха занятията в определените срокове. Изготвени са и заповяданите протоколи с подпис на взелите участие в занятието.
Всички планирани занятия по специализирана подготовка със служителите категории „В” и „Г” са проведени с изключение на темите: „Споразумение за взаимодействието между структурите на МВР, ГДО и „ГДИН” и „Запознаване с изискванията на новата наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите с огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия и контрола над тях за ГДО и „ГДИН”, тъй като не са приети нормативните документи, предвидени за изучаване.
Съвместната подготовка на служителите категории „В” и „Г” от апелативния район има положителен ефект. По-широката аудитория провокира за по-старателна подготовка ръководителите на занятия, водеха се дискусии по актуални въпроси, обсъждаха се и се търсеха ефективни решения на проблемни ситуации от ежедневието.
Проведени са заповяданите изпити със служителите. Протоколите с резултатите са предоставени в ГДО-ЦУ. Анализът на постигнатите резултати показва тенденция на повишаване на отговорното отношение на служителите към професионалното обучение, стремеж за по-активно участие в занятията и засилване на самостоятелната подготовка с цел по-добро представяне на провежданите изпити. Тази тенденция е и в резултат на повишеното старание на ръководителите на занятия при подготовката и провеждането им.
Основен проблем остава невъзможността да се отдели точно регламентирано  време за професионално обучени по месторабота,  поради високата натовареност на дирекцията с ежедневна дейност и бързата промяна на оперативната обстановка.  Това често води до провеждане на занятията с намален състав /по няколко пъти/ или съкращаване на времетраенето им.
През следващия учебен период ръководителите на занятия трябва да засилят индивидуалната работа със служителите показали по-ниски резултати през изтеклата година и се търсят възможности за стимулиране на самостоятелното  обучение, особено по физическа подготовка и полицейска лична защита. За подобряване на квалификацията на служителите в тези две направления е необходимо да се проведат обучителни курсове за инструктори, които да се подготвят за ръководители на занятията.  

По въоръжението.
ОД „Охрана-Пловдив” е окомплектована с необходимото късо и дълго оръжие и помощни средства. За наличното оръжие са заделени заповяданите боекомплекти с боеприпаси. През отчетната годината имаше недостиг от боеприпаси за пистолет „Арсенал-Компакт” и служителите въоръжени с това оръжие проведоха част от заповяданите стрелби с пистолет „Макаров”.
Всички служители са снабдени с оръжие, резервът се съхраняваше в оръжейния склад на Затвора гр. Пловдив. През изтеклата година с усилията на служителите беше изградено помещение за съхранение на оръжието в сградата на ОД „Охрана-Пловдив”.
При извършените периодични проверки се констатира, че има няколко пистолета „Макаров” с нарушена оксидация, които предстои да се планират за ремонт.
През 2011г. се получиха нови помощни средства -  електрошоков прибор „ESP POWER MAX 500W” и защитен спрей „Sabre Resb MK3”, които се използват при извънредни ситуации. Организиран е начинът на съхранение и раздаване.
Предстои въоръжението да се приеме за съхранение  в новоизграденото помещение, а част от дългото оръжие да се сдаде на отговорно пазене в ОЗ „Охрана-Сливен”.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Дейността по това направление се изпълнява от инспектор човешки ресурси в Административно и техническо обслужващо звено, обслужващо Областна дирекция „Охрана – Пловдив” и областните звена „Охрана” – Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали.

Обработени са:
- 647 бр. заявления за ползване на полагаем отпуск /платен годишен, ученически, кандидатстване във ВУЗ, подготовка и защита на дипломна работа, по чл. 157, ал. 1 от Кодекс на труда/;
- 26 заповеди за прекратяване на платен годишен отпуск, поради служебна необходимост или представен болничен лист;
- 7 заявления и комплекти документи, във връзка с ползване на отпуск, поради майчинство и от бащи, при раждане на дете;
- 207 бр. болнични листове, която от които са приложени в ЛКД на служителите;
- 46 бр. заявления за изплащане на полагащи се пътни пари при ползване на платен годишен отпуск. Към същите е изготвена справка по заявленията за ползване на отпуск;
- 13 комплекта документи за кандидатстване в Академия на МВР за учебната 2011/2012 г.
Изготвени са:
-    16 заповеди за възлагане функции по контрол и управление на ОД „Охрана – Пловдив”;
-    11 бр. докладни записки и проект на заповед за прекратяване на служебното правоотношение, ползване на отпуск при раждане на дете в размер на 15 дни, служебен неплатен отпуск за участие в местни избори;
-    51 бр. служебни бележки до различни институции /служби КОС, Академия на МВР, банки и пр./ и 2 бр. кадрови справки;
-    5 заповеди за наказания на служители;
-    3 предложения за награждаване на служители;
-    периодични справки с остатък отпуск на служителите;
-    справка за образованието на служителите;
-    график за отпуските на служителите от ОД „Охрана – Пловдив” за 2012 г.
Описани са и изпратени в ГД „Охрана” военни книжки, документи за трудов стаж, заповеди и актове за встъпване в длъжност на служителите от Апелативен район – Пловдив.
Във връзка с актуализиране финансови книжки на служителите, са събирани и изпращани документи, удостоверяващи трудов стаж в ГД „Охрана”.
През 2011 г. в ОД „Охрана – Пловдив” има един дисциплинарно наказан служител с „Порицание” за срок от 10 месеца. Наградените са 7 служителя – с „Обявяване на благодарност и допълнителен платен годишен отпуск в размер на 2 дни”.
Ежемесечно се изготвя и изпраща в ГД „Охрана” справка за връчени награди и наложени дисциплинарни наказания на служители от Апелативен район – Пловдив.
Съгласно утвърдени план-графици за провеждане на учебни занятия през 2011 г., по линия на човешки ресурси са проведени 6 такива, както следва: 2 със служители категория „В” и „Г” и 4 – със служители категория „Д” и „Е”, отнасящи се до класифицирана информация, зачитане и спазване на човешките права, правила за униформеното облекло, правила за съхраняване и носене на служебни документи за самоличност, дисциплинарна практика, наказания и награди, условия и ред за израстване в степен от категория и по-висока по степен длъжност.    
През м. май и м. ноември 2011 г. са извършени проверки по носенето на служебните документи за самоличност от служителите на Апелативен район – Пловдив. За резултатите от същите са изготвени и изпратени в ГД „Охрана” справки с рег. № 257/03.06.2011 г. и № 1386/16.11.2011 г.
Съгласно заповед № З-1046/31.10.2011 г. на Главния директор на ГД „Охрана” на 02, 03 и 04.11.2011 г. инспектор човешки ресурси е участвала в комисия за провеждане на изпит за проверка физическата подготовка на служителите кат. Г, Д и Е от ОД „Охрана – Пловдив”, ОЗ „Охрана – Стара Загора” и ОЗ „Охрана – Пазарджик”. Изготвени са изпитни карти за всички звена от Апелативен район – Пловдив.
За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. на 10 служители от Апелативен район – Пловдив е прекратено служебното правоотношение, както следва: ОД „Охрана – Пловдив” – 2; ОЗ „Охрана – Кърджали” – 1; ОЗ „Охрана – Стара Загора” – 5; ОЗ „Охрана – Хасково” – 2.
Съгласно писма рег. № 8389/09.12.2010 г., рег. № 6925/01.12.2011 г.,  рег. № 7276/14.12.2011 г. бяха размножени екземпляри и запознати срещу подпис с длъжностни характеристики 231 служителя. Длъжностните характеристики са приложени в ЛКД, а на служителите с длъжности „Началник на отдел”, „Началник на сектор” и „Инспектор човешки ресурси” – изпратени в ГД „Охрана”.
Служителите на длъжност „Сътрудник по охраната”, „Младши инструктор по охраната” и „Инспектор”, управляващи специални конвойни автомобили се запознаха с длъжностната характеристика за длъжността „Водач на специален автомобил” като попълниха декларация. Служителите на длъжност „Водач на специален автомобил” се запознаха с длъжностната характеристика на „Сътрудник по охраната І-ІІ степен” и попълниха декларация за това. Общо – 57 бр.    
Попълнени декларации във връзка с чл. 187, ал. 3 от ЗМВР /имущество и доходи/ - 228 бр. На служителите от кат. Б и В, както и на инспектор човешки ресурси са изпратени в ГД „Охрана”. На служителите от кат. Г, Д и Е са приложени в ЛКД.
В началото на 2011 година бяха събрани, описани и изпратени в ГД „Охрана” картите за безплатно пътуване в градския транспорт и софийско метро за 2010 г. на всички служители от Апелативен район – Пловдив.
За ползване през 2011 година бяха получени 230 броя карти за безплатно пътуване в градския транспорт, съответно от № 07727 до № 07956 включително. Реално от служителите се ползват 166 бр., а останалите празни бланки се съхраняват при инспектор човешки ресурси. На всички транспортни карти са залепени снимки, надписани са и са изпратени с приемо-предавателни протоколи по областните звена „Охрана”. Служителите от ОД „Охрана – Пловдив” са ги получили лично срещу подпис.
През 2011 година от служители от Апелативна дирекция – Пловдив се ползват 36 бр. карти за безплатно пътуване с Метрополитен – София.
Съгласно заповед № ЧР-06-25/29.11.2011 г. на Министъра на правосъдието е обявен конкурс за длъжността „Сътрудник по охраната І-ІІ степен” в ОЗ „Охрана” – Стара Загора. Към 31.12.2011 г. са проверени седем броя комплекти документи на кандидати. За същите е изготвено и изпратено искане за справка за съдимост до Районен съд – Стара Загора.
Съгласно щатно разписание на ГД „Охрана”, утвърдено със заповед № ЧР-06-21/27.10.2011 г. е актуализирана щатната тетрадка.
Във връзка с промените в щатното разписание са връчени срещу подпис заповеди на: Инспектор счетоводно обслужване, Сътрудник – касиер, Сътрудник по направление на дейност ОПТ, Инспектор КИСИДТ. Заповедта на инспектор човешки ресурси е изпратена в ГДО.
Срещу подпис са запознати началниците на Областни звена „Охрана” към Апелативен район – Пловдив, с настъпилите промени, съгласно новото щатно разписание.
Всички документи, касаещи служителите от Апелативен район – Пловдив, по направление на дейност човешки ресурси, са описани и приложени в ЛКД.


КИСИДТ и ОПТ

Целта на служителите по това направление на дейност е да осигурят Апелативен район – Пловдив в следното:
     -информационно осигуряване (компютърна, комуникационна, офис техника и периферни устройства)
     - системи за свръзка (жични и безжични)
     - система за проследяване на конвоя
     - сигнално-охранителна техника (СОТ)
     - видео-наблюдение
     - система за кон

<

За извършване на конвойната дейност, както и за дейностите по призоваване и принудително довеждане, на звената от Апелативен район – Пловдив са предоставени общо 25 служебни автомобила, в това число, 1 придобит през м.12.11г.

Служителите на длъжност „Водач на специален автомобил” се запознаха с длъжностната характеристика на „Сътрудник по охраната І-ІІ степен” и попълниха декларация за това.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета